Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Statut Udruge Pjover

Na temelju članka 13 . Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/2014), Udruga za zaštitu i revitalizaciju Velog Grablja ‘’Pjover’’, sa sjedištem u Velom Grablju, na sjednici Skupštine udruge Pjover, održanoj dana 28.11.2018. godine., donesen je

STATUT UDRUGE ''PJOVER''

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge; o zastupanju; o ciljevima, o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge; članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju, tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga za zaštitu i revitalizaciju Velog Grablja – ''Pjover''
Skraćeni naziv Udruge je: Pjover
Sjedište Udruge je u Velom Grablju.

Članak 3.

Udruga je pravno tijelo; nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje koje djeluje u skladu sa Zakonom o udrugama.

Članak 4.

Naziv udruge i skraćeni naziv, kao i sjedište mijenjaju se odlukom Skupštine.

IZGLED PEČATA UDRUGE

Članak 5.

Udruga ima svoj pečat koji je pravokutnog oblika, na kojem je ispisan skraćeni naziv i sjedište udruge. Također, na pečatu je i logotip udruge koji ima oblik kapi vode, u kojoj je simbolično slovo G (Grablje). Predsjednik udruge određuje način uporabe i broj pečata.

ZASTUPANJE

Članak 6.

Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe na zastupanje.

Osoba ovlaštena za zastupanje odgovara za zakonitost rada Udruge te za poslove koji su joj stavljeni u nadležnost sukladno odluci Skupštine i drugom općem aktu Udruge, ovom Statutu ili Zakonu.

PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 7.

Udruga djeluje na području otoka Hvara. Ukoliko aktivnosti Udruge budu to zahtjevale, Udruga ima mogućnosti djelovanja i na širem području, odnosno unutar područja Republike Hrvatske.

DJELATNOSTI I CILJEVI UDRUGE

Djelovanje Udruge je usmjereno na zaštitu i revitalizaciju sela Velo Grablje.

Djelatnost Udruge odvija se kroz akcije, projekte i kampanje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Pravila njihovog pokretanja i izvođenja određuju se Pravilnikom akcija, projekata i kampanja Udruge kojeg donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština. Također, Udruga djeluje kroz razne manifestacije.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

 • nastojati sačuvati selo kroz različite akcije, projekte i kampanje;
 • očuvati i obnoviti tradiciju;
 • gospodarstvo
 • očuvati identitet mjesta;
 • zaštita okoliša i prirode, kulturne povijesne baštine;
 • promicanje održivog razvoja Republike Hrvatske;
 • ostvarivanje objektivnih i stručnih uvida u probleme zaštite okoliša;
 • ostvarivanje objektivnih i stručnih uvida u probleme zaštite kulturne i povijesne baštine;
 • obavještavanje, informiranje, edukacija, i animiranje;
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, kongresima vezanim za ciljeve i način rada Udruge;
 • suradnja s domaćim i međunarodnim organizacijama, pravnim i fizičkim osobama.

Članak 9.

Prema nadležnim tijelima zakonodavne, upravne i sudske vlasti, lokalne uprave i samouprave, te prema trgovačko-poslovnim društvima, drugim udrugama i zakladama u zemlji i inozemstvu, i prema međunarodnim organizacijama, Udruga djeluje:

 • sudjelovanjem u raspravama i aktivnostima
 • podnošenjem alternativnih prijedloga, akcija podrške i prosvjednih akcija
 • podnošenjem peticija, predstavki, pisama
 • putem nadležnih stručnih službi i tijela poduzimanjem zakonom predviđenih mjera radi zaštite
 • baštine i okoliša
 • utjecanjem na zakonodavstvo (od inicijative preko sudjelovanja u donošenju zakona do žalbe)

Članak 10.

Gospodarske djelatnosti Udruge Pjover su:

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom, Pjover obavlja i gospodarske djelatnosti na temelju posebne odluke Skupštine, i to sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. Planirane gospodarske djelatnosti su:

 • Trgovina:

Prodaja usluga - ostvarivanje prihoda od prodaje vještina i znanja kojima udruga/članovi raspolažu npr. organizacija seminara, koncerata, izložbi, edukacija, konzultantske usluge

Prodaja proizvoda - ostvarivanje prihoda od prodaje vlastitih proizvoda ili doniranih proizvoda ili poklonjenih proizvoda bez protu radnje

 • Iznajmljivanje prostora, opreme i slično
 • Patenti i drugi oblici intelektualnog vlasništva ili odobravanje prodaje proizvoda sa znakom udruge.

NAČINI OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 11.

Djelovanje Udruge je javno.

Udruga obavješćuje članove o svom radu pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način.

Za javnost rada Udruge odgovoran je predsjednik.

ČLANOVI UDRUGE

Članak 12.

Članovi Udruge mogu biti svi građani Republike Hrvatske, ako prihvaćaju odredbe statuta Udruge.

Maloljetne osobe mogu biti članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja.

Članovi Udruge mogu postati i pravne osobe, stranci i inozemne pravne osobe koje u udruzi predstavljaju ovlašteni predstavnici.

Članstvo može biti aktivno, podupiruće i počasno. Svi članovi plaćaju godišnju članarinu koju utvrđuje Upravni Odbor.

Aktivni članovi se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te mogu birati i biti birani u tijela upravljanja.

Podupirući članovi savjetima i prijedlozima pomažu radu udruge i sudjeluju u njezinim aktivnostima, ali ne mogu birati niti biti birani. Njihova je uloga financijska pomoć kroz pokroviteljstvo i druge oblike pomoći.

Počasnim članom može postati osoba koja je svojim radom i zalaganjem izuzetno pridonjela unaprijeđenju rada i ugleda Udruge.

Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge i isti se podnosi Upravnom odboru. Konačnu odluku o počasnom članstvu donosi Skupština.

Članak 13.

Fizička i pravna osobe koja žela postati redovnim i podupirućim članom udruge podnosi pristupnicu Tajniku Udruge koji tu pristupnicu sa svojim mišljenjem prosljeđuje predsjedniku Skupštine radi stavljanja na Dnevni red sljedeće sjednice Skupštine. Odluku o primanju u članstvo Skupština donosi natpolovičnom većinom zastupljenih glasova.

Počasnog člana imenuje Skupština Udruge, na prijedlog predsjednika Udruge, predsjednika Skupštine Udruge, tajnika Udruge ili ¼ članova Udruge, natpolovičnom većinom zastupljenih glasova, nakon izjašnjenja kandidata za člana prihvaća li počasno članstvo zajedno s pravima i obvezama koje iz tog članstva proizlaze.

Članak 14.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi predsjednik Udruge ili osoba koju zaduži predsjednik.

Član udruge dužan je postupati u skladu sa Statutom i drugim propisima Udruge te aktivno sudjelovati u radu Udruge.

Iz članstva se može istupiti pismenom izjavom koja se upućuje Upravnom odboru, o prestanku članstva odlučuje Skupština na prijedlog predsjednika Udruge i njezina je odluka konačna.

IMENIK ČLANOVA UDRUGE

Članak 15.

Udruga vodi popis svojih članova u obliku Imenika.

Imenik članova udruge vodi se u pisanom i elektroničkom obliku, te sadrži podatke o nazivu/osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB-u), sjedištu/prebivalištu, datumu registracije/rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ovlaštenom predstavniku, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Imenik članova Udruge može sadržavati i druge podatke prema odluci Tijela Skupštine.

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupanjem člana iz Udruge uz pisanu obavijest tajniku Udruge o istupanju,
 • isključenjem radi nepoštivanja odredbi Statuta Udruge, nanošenja štete Udruzi, neplaćanja članarine Udruzi za tekuću godinu, nesudjelovanjem u radu Skupštine i radu Udruge najmanje 2 godine te neispunjenja ostalih članskih obveza.
 • smrću fizičke osobe ili prestankom postojanja pravne osobe,
 • prestankom Udruge.

Odluku o isključenju člana donosi predsjednik Udruge, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog tajnika Udruge, kad utvrdi da su ispunjeni uvjeti za isključenje iz članstva.

Protiv Odluke o isključenju dopuštena je žalba, u roku od 15 dana od dana dostave, o kojoj odlučuje Skupština na slijedećem zasjedanju.

TIJELA UDRUGE

Članak 17.

 • Tijela Udruge su:
 • Skupština,
 • Predsjednik,
 • Upravni odbor
 • Tajnik Udruge
 • Likvidator

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

Članak 19.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik Udruge utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje ¼ članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Kod isteka mandata predsjednika i ostalih osoba ovlaštenih za zastupanje sjednicu Skupštine može sazvati član Upravnog odbora ili najstariji član Skupštine.

Članak 20.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.

U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

U slučaju da sjednici Skupštine nije nazočna potrebita većina članova iz stavka 1. ovog članka, početak sjednice se odgađa za 1/2 sata, a nakon toga Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje 1/2 članova Skupštine.

Članak 22.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku razvoja Udruge;
 • donosi i mijenja Statut;
 • donosi financijski plan i završni račun;
 • donosi i mijenja program rada;
 • donosi odluku o udruživanju Udruge u sveze i druge asocijacije;
 • donosi i druge akte i odluke važne za rad;
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika Udruge;
 • bira i opoziva likvidatora
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge;
 • daje smjernice za rad Udruge;
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela po potrebi, te im utvrđuje zadatke;
 • odlučuje o žalbama članova;
 • utvrđuje uvjete za prijam u članstvo udruge i za prestanak članstva;
 • odlučuje o prestanku rada Udruge;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.

PREDSJENIK UDUGE

Članak 23.

Predsjednika udruge bira Skupština na mandat od četiri godine. Mandat predsjednika može prestati i prije roka na koji je izabran

 • opozivom po odluci Skupštine
 • opozivom po odluci Skupštine
 • smrću
 • prestankom statusa člana Udruge

U slučaju razrješenja predsjednika Udruge, Skupština na istoj sjednici i pod istom točkom dnevnog reda mora imenovati novog predsjednika Udruge.

Članak 24.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu;
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
 • odgovara za zakonitost rada Udruge;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom;

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Skupštini Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika udruge zamjenjuje dopredsjednik ili osoba koju odredi Skupština, sa svim ovlastima predsjednika Udruge.

Upravni odbor:

Članak 25.

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik koje te dužnosti obnašaju i na razini Udruge, a bira ih Skupština iz reda aktivnih članova.

Članak 26.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Broj mandata nije ograničen.

Mandat člana Upravnog odbora može prestati i prije roka na koji je izabran

 • opozivom po odluci Skupštine
 • ostavkom
 • smrću
 • prestankom statusa člana Udruge

Članak 27.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog izmjene i dopune Statuta Udruge, koji podnosi Skupštini na usvajanje
 • bira i razrješava iz svojih redova tajnika
 • donosi opće akte udruge u skladu sa odlukama Skupštine
 • provodi odluke Skupštine Udruge
 • provodi odluke u skladu sa Statutom Udruge
 • brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarivanja ciljeva Udruge
 • upravlja imovinom Udruge i donosi financijski plan za slijedeće razdoblje
 • vodi evidenciju članstva
 • osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih poslova

Članak 28.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora. Odluka je pravovaljana ako za nju glasa natpolovična većina članova Upravnog odbora

Članak 29.

Protiv odluke svakog tijela može se izjaviti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine povodom prigovora je konačna.

Tajnik udruge

Članak 30.

Udruga ima Tajnika koji obavlja stručno-administrativne poslove Udruge.

Tajnika bira Skupština Udruge na prijedlog predsjednika Udruge na mandat od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. Tajnik obavlja funkciju volonterski, ali mu se za njegov rad odlukom Skupštine može dodijeliti naknada za rad, a po potrebi može i zasnovati radni odnos u Udruzi.

Za Tajnika Udruge može biti izabrana osoba koja nije član Udruge.

Tajnik Udruge je za svoj rad odgovoran predsjedniku Udruge i Skupštini.

Članak 31.

Tajnik obavlja osobito ove poslove:

 • organizira izvršavanje ciljeva i zadataka Udruge,
 • organizira i priprema nacrte programa rada Udruge, financijski plan Udruge, nacrt Statuta i drugih akata Udruge te nacrte odluka i zaključaka i drugih dokumenata koje donosi Skupština ili predsjednik Udruge,
 • izvršava odluke, zaključke i preporuke Skupštine, te druge akte Udruge,
 • vodi i čuva dokumentaciju i arhiv Udruge,
 • vodi Imenik članova Udruge,
 • zajedno s predsjednikom Skupštine priprema sjednice Skupštine,
 • odgovoran je za izvršenje odluka, zaključaka i stavova Skupštine,
 • brine se o prikupljanju financijskih sredstava za izvršenje programa rada Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge te poslovima koje mu povjeri Skupština ili predsjednik Udruge,

Likvidator

Članak 32.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

IMOVINA UDRUGE I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 33.

Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, te imovinska prava Udruge.

Udruga stječe imovinu;

 • uplatom članarina;
 • dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • donacijama iz proračuna i fondova;
 • vlastitom djelatnošću;
 • gospodarskom djelatnošću;
 • donacijama zaklada, fondacija i drugih udruga;
 • sponzorstvima ili drugim oblicima naknade za promociju poduzeća;
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom;

Članak 35.

Svi prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se financijskim planom.

Financijski plan donosi se za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se završni račun financijskog plana Udruge.

Izvješće o radu i financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija

STATUSNE PROMJENE

Članak 36.

O statusnim promjenama Udruge odlučuje Skupština većinom od 2/3 redovitih članova Udruge.

Pripajanje ili spajanje se ne mogu provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPANJE S IMOVINOM

Članak 37.

Udruga može prestati iz razloga utvrđenih Zakonom i odlukom Skupštine donesenom od strane ¾ redovitih članova Udruge.

O donesenoj odluci Skupštine predsjednik i tajnik Udruge dužni su pisano obavijestiti nadležan ured kod kojeg je Udruga registrirana.

Članak 38.

U slučaju prestanka rada Udruge imovina će, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predati Poljoprivrednoj zadruzi VELO GRABLJE, a podredno drugoj Udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na temelju ¾ odluke Skupštine, sukladno Statutu Udruge.

NAČINI RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 39.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji odlučuju na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Sve međusobne sporove/sukobe interesa proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem, a u slučaju potrebe rješenje spora/sukoba interesa će, umjesto Sudu, povjeriti arbitraži.

U arbitražu će svaka strana izabrati po jednog člana a izabrani članovi će sporazumno izabrati trećeg člana. Odluka o spornom pitanju donosi se većinom glasova arbitara

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ukoliko spor/sukob nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član se najprije obraća udruzi da se riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis primjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja na Skupštini Udruge.

Statut Udruge, kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge, nakon provedene rasprave.

Tumačenjem odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na Skupštini udruge dana 27.09.2015 . godine.

U Velom Grablju, dana 28.11.2018. godine.