Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Statut Udruge Pjover

Na temelju članka 11 . Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 88/01), Udruga za zaštitu i revitalizaciju Velog Grablja ''Pjover'', sa sjedištem u Velom Grablju, na sjednici Osnivačke skupštine održanoj dana 14.05.2006., donijela je:

STATUT UDRUGE ''PJOVER''

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge; o zastupanju; o ciljevima, o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge; članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju, tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga za zaštitu i revitalizaciju Velog Grablja – ''Pjover''
Skraćeni naziv Udruge je: Pjover
Sjedište Udruge je u Velom Grablju.
Udruga djeluje na području otoka Hvara.

Članak 3.

Udruga je pravno tijelo; nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje koje djeluje u skladu sa Zakonom o udrugama.

Članak 4.

Naziv udruge i skraćeni naziv, kao i sjedište mijenjaju se odlukom Skupštine.

Članak 5.

Udruga ima svoj pečat koji je pravokutnog oblika, na kojem je ispisan skraćeni naziv i sjedište udruge. Također, na pečatu je i logotip udruge koji ima oblik kapi vode, u kojoj je simbolično slovo G (Grablje). Predsjednik udruge određuje način uporabe i broj pečata.

Članak 6.

Udrugu zastupaju predsjednik i druge osobe koje ovlasti Skupština.

Članak 7.

Udruga može surađivati s drugim udrugama i ustanovama, i s međunarodnim udrugama i ustanovama, koje u svom djelovanju imaju sadržaje važne za ostvarivanje ciljeva Udruge.

II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Djelovanje Udruge je usmjereno na zaštitu i revitalizaciju sela Velo Grablje.
Ciljevi Udruge su nastojati sačuvati selo kroz različite akcije, projekte i kampanje, očuvati i obnoviti tradiciju, očuvati identitet mjesta. Također, ciljevi Udruge su zaštita okoliša i prirode, kulturne i povijesne baštine, te promicanje održivog razvoja Republike Hrvatske. Ciljevi Udruge su i ostvarivanje objektivnih i stručnih uvida u probleme zaštite okoliša, te ostvarivanje objektivnih i stručnih uvida u probleme zaštite kulturne i povijesne baštine.

Članak 9.

Djelatnost Udruge odvija se kroz akcije, projekte i kampanje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Pravila njihovog pokretanja i izvođenja određuju se Pravilnikom akcija, projekata i kampanja Udruge kojeg donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština. Također, Udruga djeluje kroz razne manifestacije.

Djelatnosti Udruge su:

 • obavještavanje, informiranje, edukacija, animiranje i organiziranje
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, kongresima vezanim za ciljeve i način rada Udruge
 • suradnja s domaćim i međunarodnim organizacijama, pravnim i fizičkim osobama

Prema nadležnim tijelima zakonodavne, upravne i sudske vlasti, lokalne uprave i samouprave, te prema trgovačko-poslovnim društvima, drugim udrugama i zakladama u zemlji i inozemstvu, i prema međunarodnim organizacijama, Udruga djeluje:

 • sudjelovanjem u raspravama i aktivnostima
 • podnošenjem alternativnih prijedloga, akcija podrške i prosvjednih akcija
 • podnošenjem peticija, predstavki, pisama
 • putem nadležnih stručnih službi i tijela poduzimanjem zakonom predviđenih mjera radi zaštite baštine i okoliša
 • utjecanjem na zakonodavstvo (od inicijative preko sudjelovanja u donošenju zakona do žalbe)

Članak 10.

Djelovanje Udruge je javno.
Udruga obavješćuje članove o svom radu:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način; Za javnost rada Udruge odgovoran je predsjednik.

Članak 11.

Članovi Udruge mogu biti svi građani Republike Hrvatske, ako prihvaćaju odredbe statuta Udruge. Maloljetne osobe mogu biti članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja.

Članovi Udruge mogu postati i pravne osobe, stranci i inozemne pravne osobe koje u udruzi predstavljaju ovlašteni predstavnici. Članstvo može biti aktivno, podupirući i počasno. Svi članovi plaćaju godišnju članarinu koju utvrđuje Upravni Odbor.

Aktivni članovi se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te mogu birati i biti birani u tijela upravljanja.

Podupirući članovi savjetima i prijedlozima pomažu radu udruge i sudjeluju u njezinim aktivnostima, ali ne mogu birati niti biti birani. Njihova je uloga financijska pomoć kroz pokroviteljstvo i druge oblike pomoći.

Počasnim članom može postati osoba koja je svojim radom i zalaganjem izuzetno pridonjela unaprijeđenju rada i ugleda Udruge. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge i isti se podnosi Upravnom odboru. Konačnu odluku o počasnom članstvu donosi Skupština.

Članak 12.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi predsjednik Udruge ili osoba koju zaduži predsjednik.
Član udruge dužan je postupati u skladu sa Statutom i drugim propisima Udruge te aktivno sudjelovati u radu Udruge.
Iz članstva se može istupiti pismenom izjavom koja se upućuje Upravnom odboru, o prestanku članstva odlučuje Skupština na prijedlog predsjednika Udruge i njezina je odluka konačna.

IV TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Upravni odbor

SKUPŠTINA

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

Članak 15.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake dvije godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik Udruge utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/4 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 16.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 17.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

U slučaju da sjedici Skupštine nije nazočna potrebita večina članova iz stavka 1. ovog članka, početak sjednice se odgađa za 1/2 sata, a nakon toga Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje 1/2 članova Skupštine.

Članak 18.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku razvoja Udruge
 • donosi i mijenja Statut
 • donosi financijski plan i završni račun
 • donosi i mijenja program rada
 • donosi odluku o udruživanju Udruge u sveze i druge asocijacije
 • donosi i druge akte i odluke važne za rad
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika Udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge
 • daje smjernice za rad Udruge
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela po potrebi, te im utvrđuje zadatke
 • odlučuje o žalbama članova
 • utvrđuje uvjete za prijam u članstvo udruge i za prestanak članstva
 • odlučuje o prestanku rada Udruge
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom

PREDSJEDNIK

Članak 19.

Predsjednika udruge bira Skupština na mandat od 2 godine. Mandat predsjednika može prestati i prije roka na koji je izabran:

 • opozivom po odluci Skupštine
 • ostavkom
 • smrću
 • prestankom statusa člana Udruge

U slučaju razrješenja predsjednika Udruge, Skupština na istoj sjednici i pod istom točkom dnevnog reda mora imenovati novog predsjednika Udruge.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela
 • odgovara za zakonitost rada Udruge
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Skupštini Udruge.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika udruge zamjenjuje dopredsjednik ili osoba koju odredi Skupština, sa svim ovlastima predsjednika Udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 20.

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik, i tajnik koje te dužnosti obnašaju i na razini Udruge, a bira ih Skupština iz reda aktivnih članova.

Članak 21.

Mandat članova Upravnog odbora traje 2 godine. Broj mandata nije ograničen. Mandat člana Upravnog odbora može prestati i prije roka na koji je izabran:

 • opozivom po odluci Skupštine
 • ostavkom
 • smrću
 • prestankom statusa člana Udruge

Članak 22.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog izmjene i dopune Statuta Udruge, koji podnosi Skupštini na usvajanje
 • bira i razrješava iz svojih redova tajnika
 • donosi opće akte udruge u skladu sa odlukama Skupštine
 • provodi odluke Skupštine Udruge
 • provodi odluke u skladu sa Statutom Udruge
 • brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarivanja ciljeva Udruge
 • upravlja imovinom Udruge i donosi financijski plan za slijedeće razdoblje
 • vodi evidenciju članstva
 • osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih poslova

Članak 23.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora. Odluka je pravovaljana ako za nju glasa natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Članak 24.

Protiv odluke svakog tijela može se izjaviti prigovor Skupštini.
Odluka Skupštine je konačna.

IMOVINA UDRUGE I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 25.

Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, te prava i obveze Udruge.

Članak 26.

Udruga stječe imovinu:

 • uplatom članarina
 • dobrovoljnih priloga i darova
 • dotacija iz proračuna i fondova
 • vlastitom djeltnošću
 • dotacijama zaklada, fondacija i drugih udruga
 • sponzorstvima ili drugim oblicima naknade za promociju poduzeća
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 27.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik podnosi Skupštini na razmatranje i prihvačanje.

PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 28.

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge. Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge u slučaju predstanka udruge provode likvidacijski postupak u svojstvu likvidatora, a izvješće o provednom lividacijskom postupku zajedno sa završnim računom podnose državnom tijelu nadležnom za registraciju udruga na kojem udruga ima sjedište.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 28.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u
Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 29.

Tumačenje odredaba ovog Statuta kao i drugih akata Udruge daje Skupština.

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga.