Pjover

Velo Grablje

Velo Grablje

Grad Hvar

Javna rasprave za etno-eko sela Velo Grablje i Zarace

Javna rasprave za etno-eko sela Velo Grablje i Zarace

Javna rasprave za etno-eko sela Velo Grablje i Zarace Gradonacelnik Grada Hvara objavio je javne rasprave o prijedlozima Urbanistickih planova uredenja etno-eko sela Velo Grablje te etno-eko sela Zarace. Prijedlozi Urbanistickih planova uredenja etno-eko sela Velo Grablje te etno-eko sela Zarace nalaze se na javnim raspravama u razdoblju od 28.
veljace do 30. ozujka 2012. godine.

Prijedlozi Planova bit ce izlozeni na javnom uvidu u vrijeme trajanja javnih rasprava u prostorijama Sluzbe za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Vicka Butorovica 4 u Hvaru svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

 

Javna izlaganja odrzat ce se u prostorijama Gradske Loggie i to:

. 01. ozujka 2012. godine u 11 sati za prijedlog Urbanistickog plana uredenja etno-eko sela Zarace
. 02. ozujka 2012. godine u 11 sati za prijedlog Urbanistickog plana uredenja etno-eko sela Velo Grablje

Ocitovanja, primjedbe i prijedlozi mogu se dati zakljucno sa 30. ozujka 2012. godine na slijedeci nacin:

. nadlezna tijela i tijela jedinice lokalne i podrucne samouprave osobe odredene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz podrucja svog djelokruga dostavljaju svoja ocitovanja u pisanom obliku, a u protivnom ce se smatrati da nemaju primjedbi
. Gradani i udruge primjedbe i prijedloge upisuju u Knjigu primjedbi, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, daju primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju ili ih dostavljaju u pisanom obliku.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti citko napisani i potpisani imenom i prezimenom s adresom podnositelja te dostavljeni zakljucno sa 30. ozujka 2012. godine na adresu Grad Hvar, Sluzba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, a u protivnom se nece razmatrati.

 

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) nositelj izrade objavljuje javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana u sluzbenom glasilu i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobicajen nacin javnog priopcavanja te na web-stranici jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja najmanje osam dana prije pocetka javne rasprave.

 

Informacije o javnim raspravama objavljene su i na web stranici Ministarstva www.mgipu.hr
 

24.02.2012.


Povratak na novosti